Probate Research Hungary – Magyar Örököskutató Iroda Kft venuje osobitnú pozornosť skutočnosti, že v priebehu správy údajov máte právo na informačné sebaurčenie a slobodu informácií v súlade so zákonom č. CXII. A nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a inými uplatniteľnými právnymi predpismi o ochrane údajov v súlade s postupmi ochrany údajov, ktoré vypracoval Národný úrad pre ochranu údajov a slobodu informácií (pozri: http://www.naih.hu/index.html), berúc do úvahy dôležité medzinárodné odporúčania týkajúce sa ochrany údajov.

Probate Research Hungary Kft Spracúva osobné údaje, ktoré zverejníte Kancelárii, ako je to definované v tomto dokumente. Rozsah vecnej pôsobnosti deklarácie sa vzťahuje na všetky procesy vykonávané v každej organizačnej zložke Kancelárie, v rámci ktorých podľa zákona č. CXII z roku 2011 o informačnej samoregulácii a slobode informácií, resp. Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) dochádza k realizácii spravovania definovaných osobných údajov.

Koncepčný systém tohto vyhlásenia je rovnaký ako interpretácia výkladu pojmov definovaných v Infozákone a Nariadení EÚ o všeobecnej ochrane údajov (GDPR).

Správca údajov

Správcom osobných údajov je Probate Research Hungary Magyar Örököskutató Iroda Kft.

Kontaktné údaje Správcu údajov sú nasledovné:

Adresa Správcu údajov: 1056 Budapest, Irányi utca 15. IV/11.
Telefónne a faxové číslo Správcu údajov: (+361) 269-9547, 269-9548, (+361) 269-9549
Adresa elektronickej pošty Správcu údajov: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Webová stránka správcu údajov: http://www.probatehungary.com/

Správa webovej stránky

K webovej stránke Probate Research Ltd má ktokoľvek prístup bez toho, aby bola zverejnená identita osoby a jej osobné údaje, a má bezplatný a neobmedzený prístup k informáciám na tejto webovej stránke a jej prepojených stránkach. Webová stránka však bez obmedzenia a automaticky zbiera neosobné informácie o jej návštevníkoch. Z týchto údajov však nemožno získať osobné údaje, preto nie je naplnené spravovanie osobných údajov podľa Infozákona a Všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR).

Pri udržiavaní internetového pripojenia sa v počítačovom systéme poskytovateľa služieb automaticky generujú technické údaje pomocou používaného prehliadača, adresy internetového protokolu (IP), názvu domény (URL) používaného návštevníkom, dátumu návštevy a navštívených stránok. Naša spoločnosť ich využíva len na analýzu webovej stránky a zber štatistických informácií.

Prostredníctvom verejných kontaktných údajov Kancelárie a ponuky „Kontakt“ môže komukoľvek kontaktovať úrad. Počas kontaktu rozhoduje dotknutá osoba o spracovaní osobných údajov, ktoré poskytla. Právny základ ochrany údajov poskytuje dotknutá osoba dobrovoľným predložením údajov Kancelárii na nadviazanie kontaktu na základe predchádzajúceho poučenia.

Právny základ pre spravovanie údajov

Probate Research Ltd podpisuje so svojimi zákazníkmi poverovaciu zmluvu. V tomto prípade je účelom spravovania údajov plniť služby a povinnosti, ktoré Správca údajov prevzal v poverovacej zmluve, presadzovať práva, identifikovať zákazníka, udržiavať kontakt so zákazníkom a komunikovať s ním. Spravované údaje: Meno poverovateľa/zákazníka, meno matky, miesto a dátum narodenia, adresa, rodné číslo, daňové identifikačné číslo, číslo občianskeho preukazu.

S osobnými údajmi poverovateľa Probate Research Hungary Kft. Sa zaobchádza v rámci poverenia, so súhlasom dorknutej osoby, v súlade so Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR), článok 6 ods. 1 písm. b), a Infozákona, článok 5 ods. 1 písm. a). Správca údajov nesmie používať osobné údaje na iné účely ako na plnenie poverovacej zmluvy. Uvedené údaje budú spravované s dobrovoľným súhlasom dotknutej osoby. V prípade vyššie uvedených účelov sa spravovanie údajov vykonáva len v rozsahu a po dobu potrebnú na realizáciu účelu, a len s osobnými údajmi, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu účelu spravovania údajov a inak vhodné na dosiahnutie účelu.

Správca údajov nezhromažďuje žiadne osobitné údaje, tj. údaje, ktoré odkazujú na rasový pôvod, príslušnosť k národnostnej a etnickej menšine, politický svetonázor alebo príslušnosť k strane, náboženské alebo iné presvedčenie, členstvo v záujmovej organizácii, zdravotný stav, patologickú vášeň, sexuálny život a predchádzajúce záznamy v registri trestov.

Trvanie spravovania údajov

Probate Research Hungary Kft. spravuje údaje počas trvania poverovacej zmluvy. Osobné údaje budú Správcom údajov v prípade žiadosti poverovateľa vymazané.

Bezpečnosť spravovania údajov, ochrana dúdajov, pravidlá spravovania údajov

Správca údajov - v súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a Infozákona - zabezpečuje bezpečné uchovávanie údajov poskytnutých dotknutými osobami. Správca údajov počas spravovania údajov používa technické a organizačné opatrenia a procedurálne pravidlá, aby zabránil neoprávnenému prístupu k osobným údajom, zmene, prenosu, zverejneniu, vymazaniu alebo zničeniu údajov, takto zaručujúc presadzovanie pravidiel týkajúcich sa ochrany údajov a dôvernosti. Zamestnanci Kancelárie vykonávajúci spravovanie údajov a tí, ktorí sa v mene Kancelárie zúčastňujú spravovania údajov, sú povinní spravovať osobné údaje, ku ktorým majú prístup, ako obchodné tajomstvá.

Probate Research Hungary Kft Snaží sa s osobitnou starostlivosťou usiluje zabezpečiť bezpečné zaobchádzanie s údajmi, a preto prijme technické a organizačné opatrenia a vypracuje procedurálne pravidlá potrebné na presadzovanie Infozákona a iných pravidiel ochrany údajov a dôvernosti. Vedúci Kancelárie, berúc do úvahy špecifiká Kancelárie, určuje organizáciu ochrany údajov, úlohy a právomoci týkajúce sa ochrany údajov a súvisiacich činností, a vymenúva osobu dohliadajúcu na spravovanie údajov.

Zamestnanci Kancelárie v priebehu svojej práce zabezpečia, aby neoprávnené osoby nemali prístup k osobným údajom a aby boli osobné údaje chránené pred neoprávneným prístupom, pozmenením, prenosom, zverejnením, vymazaním alebo zničením, ako aj náhodnou likvidáciou a poškodením a neprístupnosťou v dôsledku zmeny používanej techniky.

Presadzovanie práv dotknutých osôb

Klient je oprávnený požiadať o poučenie o spravovaní údajov, ktoré sa ho týka. Probate Research Hungary Kft na žiadosť klienta poskytne poučenie o údajoch, ktoré spracúva on alebo ním poverený spracovateľ údajov, o zdroji údajov, účeli spracovania údajov, jeho právnom základe, trvaní, názve, adrese spracovateľa údajov a jeho činnosti súvisiace so spravovaním údajov, ako aj - v prípade prenosu osobných údajov dotknutej osoby - o právnom základe prenosu údajov a ich adresáte. Naša spoločnosť poskytne požadované informácie písomne v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od zaslania žiadosti.

Ak sa osoba, na ktorú sa vzťahuje vyhlásenie, dozvie, že osobné údaje, ktoré spravuje Kancelária, sú nesprávne, neúplné alebo zastaralé, je povinná ich opraviť alebo iniciovať ich opravu u osoby zodpovednej za zaznamenávanie údajov. Zákazník je oprávnený požiadať o vymazanie alebo zablokovanie údajov, ktoré sa ho týkajú na účely dobrovoľného spravovania údajov.

Dotknuté osoby majú právo podľa Infozákona článok 21, ods. 1, a článku 21 Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) namietať proti správe ich osobných údajov. Správca údajov čo najskôr preskúma námietku, najneskôr však do 15 (pätnástich) kalendárnych dní, rozhodne o jej opodstatnenosti a písomne informuje žiadateľa o svojom rozhodnutí.

Dotknuté osoby môžu presadzovať svoje práva na ochranu svojich osobných údajov pred občianskym súdom a Národným orgánom pre ochranu údajov a slobodu informácií (adresa: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; poštová adresa: 1530 Budapest, Pf.: 5.;,telefónne číslo: +36 1/391-1400; e-mailová adresa: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.) prostredníctvom sťažnosti.

Ďalšie pravidlá

Údaje sa spracúvajú primárne pomocou IT nástrojov automatizovaným spôsobom, obmedzením alebo vylúčením zásahu prevádzkovateľa systému.

Probate Research Hungary Kft môže používať na určité údržbárske a iné úlohy spracovateľa údajov, v súlade s ustanoveniami Infozákona. S cieľom plniť tieto úlohy môže mať spracovateľ údajov v nevyhnutnom rozsahu prístup k osobným údajom. Na žiadosť dotknutej osoby poskytne Probate Research Hungary Kft informácie o údajoch spracovaných ním povereným spracovateľom údajov - a to o jeho mene, adrese (sídle) a jeho činnosti súvisiacej so spravovaním údajov.

Ďalšie ustanovenia

Toto Vyhlásenie o ochrane a spravovaní údajov je účinné od 24. mája 2018 až do odvolania.

Správca údajov si vyhradzuje právo na zmenu tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

Problémy, na ktoré sa nevzťahuje toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, sa riadia maďarským a európskym právom, najmä Infozákonom a Všeobecným nariadením EÚ o ochrane údajov (GDPR) a ustanoveniami iných príslušných právnych predpisov.