Cieľom nášho etického kódexu je zachovanie poctivej obchodnej činnosti. Našu prácu riadia popri princípoch trhu a dodržiavania zákonov aj etické normy.

I. Základné hodnoty
Dedičstvo má dostať ten, kto je v poradí zákonného dedenia najbližšie k testátorovi.

II. Prax
V priebehu genealogického výskumu urobíme všetko v záujme toho aby sme našli všetky na dedičstvo oprávnené osoby.

III. Dôveryhodnosť
Informácie získané v priebehu našej výskumnej práce pokladáme za dôverné. V prípade žiadosti informácie získané o rodine vymažeme z našej databázy.